Tornar

Legal

En compliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y del comercio electrónico, s’informa que la titular de la pàgina web és del GREMI CATALÀ DE SALES D'OCI I NOVES TECNOLOGIES DEL JOC (denominada, en endavant, “GRECOJOC”), con N.I.F.: G-62895586 y domiciliada en 08036 Barcelona, Avinguda Diagonal 429, 3º.

Direcció de correu electrònic de contacte: grecojoc@grecojoc.com

Atenció telefònica: +34 93 582 45 55 EXT. 522.

PROPIETAT INTELECTUAL.

© Copyright 2020 GRECOJOC, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de GRECOJOC.

Queda prohibida la reproducció, transmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, del seu contingut sense l’autorització expressa i per escrit del titular.

Així mateix, està prohibida:

Incloure referències externes al contingut de GRECOJOC, per mitjà de finestres i/o frames, obviant que aquest contingut s’ha extret del seu Lloc Web.

Difondre imatges o qualsevol altre tipus de contingut del Lloc web de GRECOJO en pàgines alienes a aquesta, sense comptar amb l’autorització expressa de GRECOJOC.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I ENLLAÇOS.

GRECOJOC no assumeix la responsabilitat de les infraccions en que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis que puguin o se’ls hi pugui causar per la utilització d’aquesta web i se reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís.

GRECOJOC no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte el contingut, veracitat i errors dels enllaços als quals no es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pugui ser del seu interès.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

GRECOJOC, en compliment del que disposa el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, com a responsable del Lloc Web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de www.grecojoc.com, conforme al previst a l’article 30 del RGPD.

QUÉ ES UNA DADA I EL TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Son aquelles dades que identifiquen o permetin identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I. pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, la direcció de correu electrònic, data de naixement i sexe entre d’altres. També podria incloure`s els identificadors numèrics com la direcció IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El GREMI CATALÀ DE SALES D'OCI I NOVES TECNOLOGIES DEL JOC (“GRECOJOC”), amb NIF G- 62895586 (en endavant, l’“EMPRESA”) amb domicili a 08036 Barcelona, Avinguda Diagonal 429, 3º, és la entitat responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal, per les finalitats que a continuació es descriuen.

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la direcció postal de GRECOJOC, amunt indicada, o a la direcció grecojoc@grecojoc.com.

COM OBTENIM LES SEVES DADES.

Les dades que disposem de vostè han sigut obtingudes a través de relacions associatives, comercials i contractuals que vostè o l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora, ha mantingut, o manté a l’actualitat, amb GRECOJOC, o pel formulari de contacte de la pàgina web www.grecojoc.com.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ.

Les dades que tractarem de vostè per les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, es limiten a les seves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa.

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS.

Les seves dades de contacte corporatiu les tractem amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions associatives, comercials, contractuals o de col·laboració que GRECOJOC manté amb l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa.

Així mateix, podrem utilitzar les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials relatives als serveis de GRECOJOC, i que siguin de naturalesa similar a les que motiven la relació entre GRECOJOC i vostè, o entre GRECOJOC i l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora.

Pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a la direcció electrònica indicada a l’apartat “Quins són els seus Drets”, d’aquesta política de privacitat.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS.

El tractament de les seves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació de l’empresa, entitat u organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa amb GRECOJOC respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconeguda per la normativa sobre privacitat.

El tractament de les seves dades personals per l’enviament d’informació promocional a associats sobre activitat de GRECOJOC similars a les que motives la relació amb l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

QUAN I PERQUÈ PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS.

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a les que GRECOJOC està subjecta per la seva activitat.
  • Les empreses que conformen el GRUPO MGA: per a fins administratius interns, pel nostre interès legítim consistent en el manteniment de la relació amb l’empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa, col·labora o representa.
  • Proveïdors: que precisin accedir a les seves dades per la prestació de serveis que GRECOJOC hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els que GRECOJOC té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per protegir la seva privacitat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

GRECOJOC no té contractats serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”)

En el cas de que la nostra entitat precisés contractat els serveis de proveïdors ubicats en Tercers Països pel tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Per més informació sobre les garanties o la seva privacitat, pot contactar-nos a través de les direccions postal i electrònica indicades anteriorment.

DURANT QUAN TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb GRECOJOC i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causes, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les direccions postals i electrònica indicades a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” i “DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Dret d’accés.

Té dret a que GRECOJOC li confirmi si està tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a conèixer quines dades tracta.

Dret de rectificació.

Consisteix en la possibilitat que es pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes, havent de indicar a la sol·licitud de rectificació quines dades desitgi que es modifiquin.

Dret d’oposició.

Pot oposar-se en qualsevol moment a que tractem les seves dades. Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacions amb la seva situació particular, a que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. GRECOJOC deixarà de tractar dades personals, excepte que acreditem motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió.

Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejades de manera que s’impedeixi el seu tractament, sens perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Dret a la portabilitat de les dades.

Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament.

Aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades, quan:

  • Impugni l’exactitud de les seves dades, mentre GRECOJOC verificar l’exactitud.
  • Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica que els motius legítims de GRECOJOC prevalent sobre els seus com interessat.
Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a GRECOJOC que conservi les seves dades personals quan:
  • El tractament de les dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació d’ús.
  • GRECOJOC ja no necessiti les seves dades personals per a fins del tractament, però els necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals, vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:
  • A través de les direccions postal i electrònica indicades anteriorment.
  • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica (https://www.aepd.es/) o de la seva direcció postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.